You are here

Gràcies a l’impuls del finançament FEDER i el FSE fem realitat més del 80% de les nostres actuacions

 

 

Finançament europeu
Introducció

Bona part dels programes i actuacions que desenrotlla Red.es per a impulsar l’economia digital i optimitzar els servicis públics mitjançant les TIC reben finançament europeu a través del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE):

    

 

Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER)

 

Red.es impulsa a càrrec del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) projectes que perseguisquen el desenrotllament de productes i servicis TIC i que fomenten el comerç electrònic i més demanda TIC, alfabetització digital, govern electrònic, inclusió electrònica, cultura electrònica i salut electrònica.

Tots els programes específics de l’entitat amb Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) estan cofinançats pel Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent (POCint):

 

Fons Social Europeu (FSE)

 

Red.es impulsa a càrrec del Fons Social Europeu (FSE) projectes que perseguisquen el foment de l’ocupabilitat, la qualificació dels jóvens i l’impuls de la formació adaptada als nous models de negoci i a la indústria digital.
 
Tots els programes específics de l’entitat amb Fons Social Europeu (FSE) estan cofinançats pel Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ) i pel Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE):
  • Professionals Digitals Ocupació Jove
  • Programes operatius 
  • Les ajudes de la UE es distribuïxen a través dels seus programes operatius, documents de programació aprovats per la Comissió Europea. En este context, les ajudes que gestiona Red.es s’emmarquen en el Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent (POCint).
  • A Espanya, és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Direcció General de Fons Comunitaris (DGFC), l’òrgan de l’Administració Central responsable de l’estudi, l’avaluació i la coordinació de la gestió de l’aplicació a Espanya dels Fons Estructurals Comunitaris, en especial del FEDER.
Programes operatius

Les ajudes de la UE es distribuïxen a través dels seus programes operatius, documents de programació aprovats per la Comissió Europea. En este context, les ajudes que gestiona Red.es s’emmarquen en el Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent (POCint).


A Espanya, és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Direcció General de Fons Comunitaris (DGFC), l’òrgan de l’Administració Central responsable de l’estudi, l’avaluació i la coordinació de la gestió de l’aplicació a Espanya dels Fons Estructurals Comunitaris, en especial del FEDER.

Objectius

L’objectiu d’estos fons és promoure la competitivitat i la convergència de tots els territoris i són un instrument essencial per a fer front als principals reptes de desenrotllament d’Espanya i en l’aplicació de l’Estratègia Europa 2020.


El principal repte del model socioeconòmic espanyol és la necessitat d’incrementar la productivitat i la competitivitat i promoure l’ocupació en un marc de consolidació fiscal i de restricció del crèdit. En este context, emergixen com a prioritats generals el desenrotllament de les capacitats del capital humà, facilitar l’accés al finançament per part de les pimes i crear un entorn empresarial favorable a la innovació.


Igualment important és millorar la qualitat de l’educació i la formació professional, combatre l’alt nivell d’abandonament escolar prematur i el desajust entre el gran nombre d’estudiants d’educació superior i les qualificacions que es demanden als sectors productius.


Per a aconseguir estos objectius, la intervenció dels fons es concentra en un nombre limitat de prioritats, la qual cosa permetrà augmentar l’eficàcia de les intervencions públiques i assolir la massa crítica necessària per a provocar un impacte real en la situació socioeconòmica d’Espanya i les seues regions.


El Regne d’Espanya va firmar, el 30 d’octubre de 2014, l’Acord d’Associació amb la Comissió Europea en el qual s’establix l’estratègia per a l’ús òptim dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus a tot el país. També classifica les regions espanyoles segons categories (“més desenrotllades”, “en transició” i “menys desenrotllades”) i distribuïx els fons destinats a ajudes en conseqüència.