You are here

Valenciano

Categoría

Sección

Introducció

El Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) és un instrument financer de la Comissió Europea amb la finalitat d’enfortir la cohesió econòmica i social a la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seues regions, cofinançant les polítiques de gasto públic desenrotllades pels estats membres i dirigides a la consecució d’eixe objectiu.

                                                                                                    

El FEDER aporta subvencions a fons perdut gestionades directament per les administracions públiques. En el cas concret de Red.es, tots els programes específics de l’entitat amb Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) estan cofinançats pel Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent (POCint).

Introducció
Participació i objectius

Red.es actua com a organisme amb una senda financera de 630 milions d’euros de gasto en inversions, en el Programa Operatiu Creixement Intel•ligent (POCInt), per a 2014-2020.
 
Els objectius FEDER per a este període són:
  • Complir els objectius de l’Estratègia Europa 2020 de creixement intel•ligent, sostenible i integrador.
  • Enfocar a resultats.
  • Maximitzar l’impacte del finançament de la UE.
Participació i objectius
Obligacions

L’acceptació de finançament FEDER implica determinades obligacions per a l’entitat, singularment en matèria de publicitat i d’acceptació d’eventuals controls i auditories. Estes obligacions estan recollides en la normativa nacional i de la Unió Europea que regula la gestió dels fons FEDER, i que el beneficiari d'este tipus de finançament ha de complir.


A continuació, s’enumeren algunes de les obligacions i condicions que assumix el beneficiari de finançament FEDER:

a) D’acord amb el que preveu l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el beneficiari haurà de:
  • Reconéixer el suport del FEDER a l’operació mostrant en totes les mesures d’informació i comunicació que duga a terme l’emblema de la Unió, amb les característiques tècniques establides en el Reglament d’Execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s’establixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, així com una referència a la Unió Europea i una referència al fons que dóna suport a l’operació.
  • Informar el públic del suport obtingut del FEDER durant la realització del projecte fent-ne una breu descripció al seu lloc d’Internet, en cas que en dispose, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus objectius i resultats, i destacant el suport financer de la Unió.
  • Col•locar, a un lloc ben visible per al públic, un cartell o placa permanent de mida significativa en un termini de tres mesos a partir de la conclusió del projecte. El cartell o la placa han d’indicar el nom i l’objectiu principal de l’operació, una referència a la Unió Europea i al fons que dóna suport a l’operació, d’acord amb les característiques tècniques adoptades per la Comissió al Reglament d’Execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s’establixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell (article 115, apartat 4).

b) Mantindre tota la documentació justificativa de les operacions cofinançades i tots els justificants (originals o còpies compulsades en la forma legalment acceptada) relatius als gastos certificats del projecte, durant el temps que calga per a la seua comprovació, examen i inspecció per part de les autoritats nacionals i/o del Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent.
 
Conforme a l’article 140 del Reglament 1303/2013, este temps és el següent:
  • Operacions amb un gasto total subvencionable inferior a 1.000.000 euros: tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguen inclosos els gastos de l’operació.
  • Operacions no incloses en el paràgraf anterior: dos anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguen inclosos els gastos definitius de l’operació conclosa.
c) Mantindre un sistema comptable separat per a totes les transaccions relacionades amb el projecte cofinançat o, com a mínim, disposar d’una codificació comptable adequada que permeta identificar clarament estes transaccions.
 
d) Acceptar la seua inclusió en la llista d’operacions que publica l’Autoritat de Gestió (Direcció General de Fons Comunitaris, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), en virtut de l’article 115, apartat 2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. La informació mínima que apareixerà en la llista d’operacions figura a l’annex XII, apartat 1 del referit Reglament.
 
e) Complir totes les obligacions imposades per la normativa comunitària relativa al FEDER, en especial les relatives a criteris geogràfics, incompatibilitat d’ajudes públiques, protecció del medi ambient, igualtat entre hòmens i dones i no-discriminació, custòdia i conservació de la documentació i activitats d’informació i publicitat; així com la normativa espanyola que es diu en desenrotllament d’aquella.
 
f) El beneficiari haurà d’informar a Red.es, com a organisme intermedi del PO de Creixement Intel•ligent, dels casos o sospites de frau detectats com més prompte millor i de les mesures que s’apliquen per a la seua correcció i persecució.
Obligacions
Les nostres actuacions
Les diferents actuacions i programes que Red.es impulsa a càrrec del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) responen a les prioritats d’inversió següents:
  1. Desenrotllament de productes i servicis TIC, comerç electrònic i més demanda TIC
  2. Alfabetització digital, govern electrònic, inclusió electrònica, cultura electrònica i salut electrònica.
Dins d’estes línies d’actuació, Red.es executa les iniciatives següents:
Les nostres actuacions