Esteu aquí

Català

Categoría

Sección

Introducció

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un instrument financer de la Comissió Europea amb la finalitat d’enfortir la cohesió econòmica i social a la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seves regions, cofinançant les polítiques de despesa pública desenvolupades pels estats membres i adreçades a la consecució d’aquest objectiu.

                                                                                                    

El FEDER aporta subvencions a fons perdut gestionades directament per les administracions públiques. En el cas concret de Red.es, tots els programes específics de l’entitat amb Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) estan cofinançats pel Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent (POCint).

Introducció
Participació i objectius

Red.es actua com a organisme amb una senda financera de 630 milions d’euros de despesa en inversions, en el Programa Operatiu Creixement Intel•ligent (POCInt), per a 2014-2020.
 
Els objectius FEDER per a aquest període són:
  • Complir els objectius de l’Estratègia Europa 2020 de creixement intel•ligent, sostenible i integrador.
  • Enfocar a resultats.
  • Maximitzar l’impacte del finançament de la UE.
Participació i objectius
Obligacions

L’acceptació de finançament FEDER implica determinades obligacions per a l’entitat, singularment en matèria de publicitat i d’acceptació d’eventuals controls i auditories. Aquestes obligacions estan recollides en la normativa nacional i de la Unió Europea que regula la gestió dels fons FEDER, i que el beneficiari d’aquest tipus de finançament ha de complir.


A continuació, s’enumeren algunes de les obligacions i condicions que assumeix el beneficiari de finançament FEDER:

a) D’acord amb el que preveu l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el beneficiari haurà de:
  • Reconèixer el suport del FEDER a l’operació mostrant en totes les mesures d’informació i comunicació que dugui a terme l’emblema de la Unió, amb les característiques tècniques establertes al Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, així com una referència a la Unió Europea i una referència al fons que dóna suport a l’operació.
  • Informar el públic del suport obtingut del FEDER durant la realització del projecte fent-ne una breu descripció al seu lloc d’Internet, en cas que en disposi, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus objectius i resultats, i destacant el suport financer de la Unió.
  • Col•locar, a un lloc ben visible per al públic, un cartell o placa permanent de mida significativa en un termini de tres mesos a partir de la conclusió del projecte. El cartell o la placa han d’indicar el nom i l’objectiu principal de l’operació, una referència a la Unió Europea i al fons que dóna suport a l’operació, d’acord amb les característiques tècniques adoptades per la Comissió al Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell (article 115, apartat 4).

b) Mantenir tota la documentació justificativa de les operacions cofinançades i tots els justificants (originals o còpies compulsades en la forma legalment acceptada) relatius a les despeses certificades del projecte, durant el temps que calgui per a la seva comprovació, examen i inspecció per part de les autoritats nacionals i/o del Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent.
Conforme a l’article 140 del Reglament 1303/2013, aquest temps és el següent:
  • Operacions amb una despesa total subvencionable inferior a 1.000.000 euros: tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l’operació.
  • Operacions no incloses en el paràgraf anterior: dos anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses definitives de l’operació conclosa.

 

c) Mantenir un sistema comptable separat per a totes les transaccions relacionades amb el projecte cofinançat o, com a mínim, disposar d’una codificació comptable adequada que permeti identificar clarament aquestes transaccions.
 
d) Acceptar la seva inclusió en la llista d’operacions que publica l’Autoritat de Gestió (Direcció General de Fons Comunitaris, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), en virtut de l’article 115, apartat 2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. La informació mínima que apareixerà en la llista d’operacions figura a l’annex XII, apartat 1 del referit Reglament.
 
e) Complir totes les obligacions imposades per la normativa comunitària relativa al FEDER, en especial les relatives a criteris geogràfics, incompatibilitat d’ajuts públics, protecció del medi ambient, igualtat entre homes i dones i no-discriminació, custòdia i conservació de la documentació i activitats d’informació i publicitat; així com la normativa espanyola que es diu en desenvolupament d’aquella.
 
f) El beneficiari haurà d’informar a Red.es, com a organisme intermedi del PO de Creixement Intel•ligent, dels casos o sospites de frau detectats com més aviat millor i de les mesures que s’apliquin per a la seva correcció i persecució.
Obligacions
Les nostres actuacions
Les diferents actuacions i programes que Red.es impulsa a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) responen a les prioritats d’inversió següents:
  1. Desenvolupament de productes i serveis TIC, comerç electrònic i més demanda TIC
  2. Alfabetització digital, govern electrònic, inclusió electrònica, cultura electrònica i salut electrònica.
Dins d’aquestes línies d’actuació, Red.es executa les iniciatives següents:
Les nostres actuacions