Esteu aquí

 

 

 

Treballem per la convergència digital amb Europa

 

Protecció de dades de caràcter personal
INFORMACIÓN GENERAL

Red.es és l’entitat responsable del tractament de les dades de caràcter personal subministrades per les seves parts interessades/usuaris/interessats interns i externs. D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), Red.es es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, i les ha de tractar amb confidencialitat i mantenir protegides amb mesures de seguretat adequades.


Per la raó abans exposada, Red.es té implantat i manté un sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI) basat en la norma UNE-EN ISO/IEC 27001 que està certificat per l’entitat certificadora AENOR des de l’any 2014; a més a més, disposa de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), regulat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, i la seva modificació pel Reial decret 951/2015, de 23 d’octubre, que està certificat per l’entitat certificadora AENOR des de l’any 2018 (ambdós estan integrats en l’entitat, que enforteix l’eficàcia de les mesures de protecció de les dades de caràcter personal). D’aquesta manera, Red.es evita l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat de les dades personals de les seves parts interessades/usuaris/interessats interns i externs.


La recollida i el tractament de les dades personals té com a finalitat la gestió, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis a les parts interessades/usuaris/interessats interns i externs de Red.es, tal com s’indica al document següent (cliqueu l’enllaç): Política de privacitat, que té per objecte establir les directrius i principis que regiran el mode en què Red.es gestionarà i protegirà la privacitat de les dades de caràcter personal per ajudar a garantir el compliment de les lleis i normatives aplicables a la recopilació, l’emmagatzematge, l’ús, la transmissió, la divulgació a tercers i la retenció de dades personals i/o confidencials.


Les parts interessades/usuaris/interessats interns i externs de Red.es podran exercir a tota hora els drets d’accés, rectificació i supressió, limitació del tractament, a la portabilitat de les dades, dret d’oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, d’acord amb el document següent: Instrucció del director general sobre el procediment per a l’exercici dels drets a la protecció de dades de caràcter personal.

Per a qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal, us podeu posar en contacte amb nosaltres al número de telèfon següent: 901 100 167