Vostede está aquí

Grazas ao impulso do financiamento, FEDER e o FSE facemos realidade máis do 80% das nosas actuacións

 

Financiamento europeo
Introdución

Boa parte dos programas e actuacións que desenvolve Red.es para impulsar a economía dixital e optimizar os servizos públicos mediante as TIC reciben financiamento europeo, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Fondo Social Europeo (FSE):

    

 

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

 

Red.es impulsa con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) proxectos que persigan o desenvolvemento de produtos e servizos TIC, fomenten o comercio electrónico e unha maior demanda TIC, a alfabetización dixital, e-goberno, e-inclusión, e-cultura e e-saúde.


Todos os programas específicos da entidade con Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) están cofinanciados polo Programa Operativo de Crecemento Intelixente (POCint):

 

Fondo Social Europeo (FSE)

 

Red.es impulsa con cargo ao Fondo Social Europeo (FSE) proxectos que persigan o fomento da empregabilidade, a cualificación da xuventude e o impulso da formación adaptada aos novos modelos de negocio e á industria dixital.


Todos os programas específicos da entidade con Fondo Social Europeo (FSE) están cofinanciados polo Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ) e o Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE):

 

  • Profesionais Dixitais Emprego Novo
  • Programas operativos 
  • As axudas da UE distribúense a través dos seus programas operativos, que son os documentos de programación aprobados pola Comisión Europea. Neste contexto, as axudas que xestiona Red.es enmárcanse no Programa Operativo de Crecemento Intelixente (POCint).
  • En España, é o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios (DGFC), o órgano da Administración Central responsable do estudo, avaliación e coordinación da xestión da aplicación en España dos Fondos Estruturais Comunitarios, en especial do FEDER.

 

Programas operativos

As axudas da UE distribúense a través dos seus programas operativos, que son os documentos de programación aprobados pola Comisión Europea. Neste contexto, as axudas que xestiona Red.es enmárcanse no Programa Operativo de Crecemento Intelixente (POCint).


En España, é o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios (DGFC), o órgano da Administración Central responsable do estudo, avaliación e coordinación da xestión da aplicación en España dos Fondos Estruturais Comunitarios, en especial do FEDER.

Obxectivos

O obxectivo destes fondos é promover a competitividade e a converxencia de todos os territorios, e son un instrumento esencial para facer fronte aos principais retos de desenvolvemento de España na aplicación da Estratexia Europa 2020.


O principal reto do modelo socioeconómico español é a necesidade de incrementar a produtividade e a competitividade, ademais de promover o emprego nun marco de consolidación fiscal e de restrición do crédito. Neste contexto, emerxen como prioridades xerais o desenvolvemento das capacidades do capital humano, facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes e crear un ámbito empresarial favorable á innovación.


Igualmente importante é mellorar a calidade da educación e a formación profesional, combater o alto nivel de abandono escolar prematuro e o desaxuste entre o gran número de estudantes de educación superior e as cualificacións que se demandan nos sectores produtivos.


Para lograr estes obxectivos, a intervención dos fondos concéntrase nun número limitado de prioridades, o que permitirá aumentar a eficacia das intervencións públicas e alcanzar a masa crítica necesaria para provocar un impacto real na situación socioeconómica de España e as súas rexións.


O Reino de España asinou, o 30 de outubro de 2014, o Acordo de Asociación coa Comisión Europea, no que se establece a estratexia para o uso óptimo dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos en todo o país. Tamén clasifica as rexións españolas segundo categorías ("máis desenvolvidas", "en transición" e "menos desenvolvidas") e distribúe os fondos destinados a axudas en consecuencia.