Vostede está aquí

Grazas ao impulso do financiamento, FEDER e o FSE facemos realidade máis do 80% das nosas actuacións

 

Fondo Social Europeo 2014-2020
Introducción

O Fondo Social Europeo (FSE) é o principal instrumento co que Europa apoia a creación de emprego, axuda ás persoas a conseguir mellores postos de traballo e garante oportunidades laborais máis xustas para todos os cidadáns da UE. Para iso, o FSE inviste en capital humano europeo: traballadores, xuventude e todas aquelas persoas que buscan emprego. O financiamento do FSE ascende a uns 10.000 millóns de euros ao ano.

                                                                                                            

A Comisión Europea e os Estados membros da UE establecen de forma conxunta as prioridades do FSE e deciden o uso que se dá aos seus recursos. Unha das prioridades é impulsar a capacidade de adaptación dos traballadores axudándolles a adquirir novas capacidades e a das empresas fomentando novas formas de traballo. Outras prioridades céntranse en mellorar o acceso ao emprego, apoiando novos estudantes na súa transición ao mundo laboral ou formando as persoas menos cualificadas que buscan emprego para mellorar as súas perspectivas laborais.


O FSE non é unha axencia de emprego e non publica ofertas de traballo. O que si fai é financiar decenas de miles de proxectos relacionados co emprego a escala local, rexional e nacional en toda Europa.


No caso da xestión de Red.es, todos os programas específicos da entidade con Fondo Social Europeo (FSE) están cofinanciados polo Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ), e o Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE).

O FSE actúa nos seguintes campos de actividade:
 • Reforzo do emprego e a mobilidade: novas vías de acceso ao traballo, máis oportunidades para a xente nova, axuda para as empresas e mellores traxectorias profesionais.
 • Educación máis completa: unha porta aberta á aprendizaxe, persoas que aspiran a máis e unha formación verdadeiramente útil.
 • Oportunidades para todos: loita contra a marxinación, apoio ás empresas sociais e ás asociacións locais, e enfoques inclusivos.
 • Mellora dos servizos públicos: institucións máis eficaces e asociacións para o progreso.
Programas operativos
O Fondo Social Europeo destina a súa capacidade financeira a distintos Programas Operativos. En España desenvólvense os seguintes:
 • Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ)
 • Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE)
 • Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (POISES)
 • Programa Operativo de Asistencia Técnica (POAT)
 • Programas Operativos Rexionais (un por cada comunidade e cidade autónoma)
Red.es foi designada como organismo intermedio para implantar proxectos en dous dos programas operativos indicados (POEJ e POEFE), cunha senda financeira de máis de 55 millóns de euros para o período 2014-2020.
Formación e emprego
Red.es desenvolve proxectos de formación con compromiso de contratación, tanto no ámbito do Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ) como do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE), coas seguintes características:
 • Obxectivos comúns: Formación no ámbito da Economía Dixital e das TIC emerxentes con compromiso de contratación.
 • Accións comúns de desenvolvemento: Formación no ámbito da Economía Dixital e das TIC emerxentes, con compromiso de contratación e/ou autoemprego ou de prácticas non laborais, que axudará, así mesmo, á transformación dixital das empresas, dotándoas de profesionais cualificados neste ámbito.
 • Beneficiarios POEJ: Ao redor de 7.700 mozos e mozas de 16 a 30 anos, que non reciben formación nin dispuxeron de emprego nas 4 semanas anteriores. Preferiblemente con estudos ou coñecementos no ámbito TIC ou dixital.
 • Beneficiarios POEFE – Formación con compromiso de contratación: Aproximadamente 3.900 desempregados, incluídos de longa duración, con estudos, coñecementos ou experiencia laboral en aspectos técnicos ou dixitais.
 • Territorio común: Nacional.
 • Procedemento común de selección: Convocatorias públicas e concursos destinados a asociacións e empresas do sector.
 • Descrición das accións comúns: Ambas as dúas accións constarán das seguintes fases:
 1. Captación e selección
 2. Formación transversal en competencias e coñecementos xerais relacionados coa Economía Dixital e as TIC
 3. Formación especializada en tecnoloxías, ferramentas ou servizos no ámbito da Economía Dixital e das TIC emerxentes
 4. Orientación
 5. Sen Prácticas
 6. Inserción Laboral: Por conta allea ou autoemprego

Para o caso do POEJ, a febreiro de 2020, todos os fondos se encontran comprometidos a través da convocatoria de axudas do programa ‘Profesionais Dixitais Emprego Novo’.

Formación e reciclaxe
Red.es desenvolve proxectos de formación continua e reciclaxe profesional, no ámbito do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE), coas seguintes características:
 • Obxectivo: Formación continua e reciclaxe profesional no ámbito da Economía Dixital e das TIC emerxentes.
 • Accións de desenvolvemento: Formación continua e reciclaxe profesional no ámbito da Economía Dixital e das TIC emerxentes, que apoiará a transformación dixital das empresas, dotándoas de profesionais cualificados neste ámbito.
 • Duración: Entre 40 e 80 horas de formación, maioritariamente presencial, en tecnoloxías, ferramentas ou servizos no ámbito da Economía Dixital e das TIC emerxentes (comercio electrónico, márketing dixital, contidos e servizos dixitais, desenvolvemento web e de apps, cloud computing, big data, ciberseguridade, cidades intelixentes, realidade virtual e aumentada, internet das cousas, 3D printing, etcétera).
 • Beneficiarios: Profesionais en activo, tanto por conta propia coma por conta allea, que requiren dunha formación específica para adaptarse á transformación dixital das empresas. Posible enfoque sectorial a determinadas profesións para as que as asociacións e empresas están a demandar un especial apoio na reciclaxe dixital.
 • Territorio: Nacional.
 • Procedemento de selección: Convocatorias públicas e concursos destinados a asociacións e empresas do sector.
Formación e emprendemento
Red.es desenvolve proxectos de formación e apoio ao emprendemento, no ámbito do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE), coas seguintes características:
 • Obxectivo: Formación e apoio ao emprendemento de base tecnolóxica.
 • Accións de desenvolvemento: Formación, asesoramento, acompañamento e networking en espazos de incubación/aceleración, accións de apoio á internacionalización, así como axudas para a posta en marcha de proxectos empresariais de base tecnolóxica.
 • Beneficiarios: Desempregados, incluídos de longa duración, con vocación de emprender negocios de base tecnolóxica ou no ámbito dixital.
 • Territorio: Nacional.
 • Procedemento de selección: Convocatorias públicas e concursos destinados a asociacións e empresas do sector.