Vostede está aquí

Galego

Categoría

Sección

Introdución

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) é un instrumento financeiro da Comisión Europea cuxa finalidade é fortalecer a cohesión económica e social na Unión Europea corrixindo os desequilibrios entre as súas rexións, cofinanciando as políticas de gasto público desenvolvidas polos Estados membros e dirixidas á consecución do devandito obxectivo.

                                                                                                    

O FEDER achega subvencións a fondo perdido que se xestionan directamente polas administracións públicas. No caso concreto de Red.es, todos os programas específicos da entidade con Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) están cofinanciados polo Programa Operativo de Crecemento Intelixente (POCint).

Introdución
Participación e obxectivos

Red.es actúa como organismo cunha senda financeira de 630 millóns de euros de gasto en investimentos, no Programa Operativo Crecemento Intelixente (POCInt), para 2014-2020.
 
Os obxectivos FEDER para este período son:
  • Cumprir os obxectivos da Estratexia Europa 2020 de crecemento intelixente, sustentable e integrador.
  • Enfoque a resultados.
  • Maximizar o impacto do financiamento da UE.
Participación e obxectivos
Obrigas

A aceptación de financiamento FEDER implica determinadas obrigas para a entidade, singularmente en materia de publicidade e de aceptación de eventuais controis e auditorías. Estas obrigas están recollidas na normativa nacional e da Unión Europea que regula a xestión dos fondos FEDER, e que o beneficiario deste tipo de financiamento ha de cumprir.
 
A continuación enuméranse algunhas das obrigas e condicións que asume o beneficiario de financiamento FEDER:
 
a) De conformidade co previsto no Anexo XII, apartado 2.2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, o beneficiario deberá:
  • Recoñecer o apoio do FEDER á operación mostrando, en todas as medidas de información e comunicación que leve a cabo, o emblema da Unión, coas características técnicas establecidas no Regulamento de execución (UE) n.º 821/2014 da Comisión, do 28 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, así como unha referencia á Unión Europea, e unha referencia ao Fondo que dá apoio á operación.
  • Informar o público do apoio obtido do FEDER durante a realización do proxecto facendo unha breve descrición deste no seu sitio de Internet, en caso de que dispoña dun, de xeito proporcionado ao nivel de apoio prestado, cos seus obxectivos e resultados, ademais de destacar o apoio financeiro da Unión.
  • Colocar, nun lugar ben visible para o público, un cartel ou placa permanente de tamaño significativo nun prazo de tres meses a partir da conclusión do proxecto. O cartel ou a placa indicarán o nome e o obxectivo principal da operación, unha referencia á Unión Europea e ao Fondo que dá apoio á operación, de acordo coas características técnicas adoptadas pola Comisión no Regulamento de execución (UE) n.º 821/2014 da Comisión, do 28 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello (artigo 115, apartado 4).

b) Manter toda a documentación xustificativa das operacións cofinanciadas e todos os xustificantes (orixinais ou copias compulsadas na forma legalmente aceptada) relativos aos gastos certificados do proxecto, durante o tempo que sexa necesario para a súa comprobación, exame e inspección polas autoridades nacionais e/ou do Programa Operativo de Crecemento Intelixente.
 
Conforme co artigo 140 do Regulamento 1303/2013, este tempo é o seguinte:
  • Operacións cuxo gasto total subvencionable sexa inferior a 1.000.000 euros: tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas nas que estean incluídos os gastos da operación.
  • Operacións non incluídas no parágrafo anterior: dous anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas nas que estean incluídos os gastos definitivos da operación concluída.
c) Manter un sistema de contabilidade separado para todas as transaccións relacionadas co proxecto cofinanciado ou, polo menos, contar cunha codificación contable axeitada que permita identificar claramente as devanditas transaccións.
 
d) Aceptar a súa inclusión na lista de operacións que publica a Autoridade de Xestión (Dirección Xeral de Fondos Comunitarios, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas), en virtude do artigo 115, apartado 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013. A información mínima que aparecerá na lista de operacións figura no Anexo XII, apartado 1, do referido regulamento.
 
e) Cumprir todas as obrigas impostas pola normativa comunitaria relativa ao FEDER, en especial as relativas a criterios xeográficos, incompatibilidade de axudas públicas, protección do medio ambiente, igualdade entre homes e mulleres e non discriminación, custodia e conservación da documentación e actividades de información e publicidade, así como a normativa española relativa ao desenvolvemento daquela.
 
f) O beneficiario terá que informar a Red.es, como Organismo Intermedio do PO de Crecemento Intelixente, dos casos ou sospeitas de fraude detectados coa maior brevidade posible e das medidas que se apliquen para a súa corrección e persecución.
Obrigas
As nosas actuacións
As distintas actuacións e programas que Red.es impulsa con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) responden ás seguintes prioridades de investimento:
  1. Desenvolvemento de produtos e servizos TIC, comercio electrónico e unha maior demanda TIC
  2. Alfabetización dixital, e-goberno, e-inclusión, e-cultura e e-saúde.
Dentro destas liñas de actuación, Red.es executa as seguintes iniciativas:
As nosas actuacións